Za faktory, které mění situaci v nebezpečně stresující, můžeme stanovit nedostatek předvídatelnosti, nedostatek sebeovládání či nedostatek příležitosti pro seberealizaci vedoucí k pocitu marnosti. V případě, že se tyto faktory projeví, může i neškodná situace, která se mění ve stres, vyvolat reakci, která je neúměrná příčině. Z této věty tedy vyplývá, že naše reakce způsobuje v našich životech stres, nikoliv sama situace.

Příčiny stresu bývají často označovány jako stresory. Jde vlastně o vlivy, které negativně působí na člověka. Stresory je možné dělit podle několika hledisek – podle povahy, podle délky působení, dle kvantitativního hlediska a podle zdroje působení.

Nejpodrobnější členění je podle povahy:

  • fyzikální faktory – prudké světlo, nadměrný hluk, vysoká nebo nízká teplota,…
  • biologické faktory – chemikálie, bakterie, úrazy, narušení biorytmu,…
  • psychologické faktory – nedostatek peněz, zkoušky, termíny úkolů, flustrace, věk,…
  • sociální faktory – konflikty, nevěra, zklamání, přejídání, nedostatek spánku,…

Podle délky působení dělíme stresory na krátkodobé a dlouhodobé. Za krátkodobé stresory se považuje například bolest, neúspěch nebo vyrušení z nějaké důležité činnosti. Dlouhodobým stresorem pak mohou být třeba neshody v rodině.

Z kvantitativního hlediska rozlišujeme mikrostresory a makrostresory. Mikrostresory jsou stresory mírné až velmi mírné povahy. Dlouhou dobu se kumulují až dosáhnou hranice, kdy u člověka vyvolají vnitřní tíseň. Za mikrostresory je možné považovat dlouhodobě pociťovaný nedostatek lásky, nebo dlouhodobé ponižování. Druhou skupinou jsou makrostresory. Jsou to deptající vlivy, které mají destruktivní účinky a často překračují hranice zvladatelnosti.

Poslední členění je podle zdroje působení. Ten může být buď vnější nebo vnitřní. Za vnější příčinu stresu je možné označit například situaci, kdy se po dlouhé době stěhujete do zcela nového domova nebo prostředí. Vyrovnávání se se smrtí blízké osoby nebo příprava jeho pohřbu je jen jedna z milonů vnitřních příčin stresu.

Existuje tedy celá řada situtací, které v nás mohou vyvolat stres. Záleží ovšem pouze na každém jedinci, jak se s danou situací vypořádá, koho si stres podmaní a kdo se s ním hravě vyrovná.